Басқарма туралы ереже

Әкімдіктің
2013 жылғы____шілдедегі
№____қаулысына қосымша

«Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы»

мемлекеттік мекемесі туралы
ЕРЕЖЕ

1. Жалпы ережелер

1. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қостанай облысының аумағында мемлекеттік жастар саясатын іске асыру саласындағы басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады.
2. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтайшысы - Қостанай облысының әкімдігі.
3. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі «Жастар бастамасы орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің  жарғылық капиталындағы мемлекеттік қатысу үлесіне иелік ету және пайдалану құқығын жүзеге асырады.  
4. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.               
5. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі мемлекеттік мекеменің ұйымдастыру-құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз атауы бар, мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ Қазақстан Республикасының  заңнамасына сәйкес қазынашылық органдарында шоттары бар.
6. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің жұмыс тәртібі «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі бастығының 2012 жылғы 23 қазандағы № 10 бұйрығымен бекітілген жұмыс регламентіне сәйкес белгіленеді және ол Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келмеуі тиіс.
7. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.
8. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің егер заңнамаға сәйкес оған бұл үшін уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің атынан азаматтық-құқықтық қатынастарға тарап ретінде қатысу құқығы бар.
9. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі өз құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі бастығының бұйрықтарымен рәсімделетін шешімдер қабылдайды.
10. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылымы мен штаттық санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес бекітіледі. 
11. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің орналасқан орны: 110000, Қазақстан Республикасы, Қостанай облысы, Қостанай қаласы, Әл-Фараби даңғылы, 66. 
12. Мемлекеттік тілдегі толық атауы: «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі.
Орыс тіліндегі толық атауы: государственное учреждение «Управление по вопросам молодежной политики акимата Костанайской области».
13. Осы Ереже «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.
14. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметін қаржыландыру облыстық бюджеттен жүзеге асырылады.
15. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесіне кәсіпкерлік субъектілермен «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

2. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы»мемлекеттік мекемесінің миссиясы, мәні, мақсаты, негізгі
міндеттері, функциялары, құқықтары мен парыздары

16. Миссиясы: Қостанай облысы жастарының әлеуетін арттыруға бағытталған тиімді мемлекеттік жастар саясатын жүзеге асыру.
17.  Жастар саясаты саласында мемлекеттік функцияларды жүзеге асыру «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі қызметінің мәні болып табылады; «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі Қостанай облысының аумағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатын дамытуға және жетілдіруге ықпал жасауы.
18. Өз құзыретінің шегінде мемлекеттік саясатты іске асыру «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі қызметінің мақсаты болып табылады.
19. Міндеттері:   
1)  Қостанай облысының аумағында Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясатын іске асыру;
2) жастар саясаты мәселелері жөніндегі мемлекеттік басқару жүйесінің басқа да құжаттарын іске асыру және орындау үшін жағдайлар жасау;
3) жастар арасында тұлғаның шығармашылық, рухани және жеке мүмкіндіктерін дамыту, денсаулық және спорт құндылықтарын насихаттау, азаматтық-құқықтық және адамгершілік мәдениетін тәрбиелеу;
4) мәдени және дін төңірегінде диалогтың жаңа нысандарын іздеу арқылы ішкі саяси тұрақтылықты және этносаралық келісімді әрі қарай нығайту;
5) жастар саясаты саласындағы жергілікті мемлекеттік органдардың қызметін үйлестіру ;
6) жастар ұйымдарының қызметіне мониторинг және талдау жүргізу;
7) Қостанай облысының аумағында мемлекеттік жастар саясаты жөніндегі республикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қатысу;
8) Қостанай облысының аумағында мемлекеттік жастар саясаты жөніндегі іс-шараларды ұйымдастыру және өткізу;
9) ақпараттық мәліметтер қорын (компьютерлік, мәтіндік) қалыптастыру, жинақтау, жалпылау және сыныптау жөніндегі қызметті жүзеге асыру;
10) жастар ұйымдарымен, саяси партиялармен және этномәдени бірлестіктермен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;
11)  жастардың азаматтық жауапкершілігі мен патриотизмін дамыту.
20. Функциялары:
1) Қостанай облысының жергілікті атқарушы органдары жанындағы жастар саясаты мәселелері жөніндегі консультативтік-кеңестік органдар қызметін ақпараттық-талдау, ұйымдастырушылық-техникалық қамтамасыз ету;
2)  Қазақстан Республикасы Үкіметімен белгіленген тәртіпте мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты қалыптастыруды және іске асыруды жүзеге асыру;
3) мемлекеттік жастар саясаты саласында ұйымдарға қажетті ақпараттық-насихаттау, түсініктеме беру, әдістемелік және консультативтік көмек көрсету;
4) жастар саясаты саласында бюджеттік бағдарламалар әкімшісінің қызметін іске асыру;
5) өз құзіреті шегінде гендерлік саясатты іске асыру.
21. Құқықтары мен міндеттері:
1) өз функцияларын орындауға қажетті ақпаратты мемлекеттік органдардан және лауазымды тұлғалардан, өзге де ұйымдардан сұратуға, мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың қызметкелерін «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құзыретіне жататын мәселелерді дайындауға қатысуға тартуға, тиісті ұсыныстарды әзірлеу үшін жұмыс топтарын құру;
2) жастар саясаты саласында мемлекеттік органдардың қызметін ұйымдастыруды жетілдіру жөнінде облыс әкіміне ұсыныстар енгізуге, «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қарауына жататын  мәселелер бойынша ақпараттық-талдау және өзге де материалдарды дайындауды жүзеге асыру;
3) жастар саясаты саласының мәселелері, адам құқығын қорғау және «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің құзыретіне кіретін өзге де мәселелер қарауына жататын  мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына ұйымдастыру-әдістемелік, ақпараттық және өзге де көмек көрсету;
4) өзінің қызметін стратегиялық, операциялық жоспарларға, сондай-ақ  «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің жоспарларына сәйкес жүзеге асыру;
5) өз қызметін жүзеге асыруда Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы талаптарының орындалуын қамтамасыз ету.

3. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметін ұйымдастыру

22. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесіне басшылықты «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес жауап беретін  бастық жүзеге асырады, сондай-ақ сыбайлас жемқорлыққа қарсы әрекет ету бойынша шаралар қабылдамағаны үшін дербес жауап береді;
23. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы лауазымға Қостанай облысы әкімімен тағайындалады және лауазымынан босатылады.
24. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі бастығының өкілеттіктері:
1) «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы Қазақстан Республикасы заңнамасымен «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесіне берілген өкілеттік, сонымен қатар осы Ереже шегінде сенімхатсыз әрекет етеді;
2) «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметін ұйымдастырады және басшылық жасайды және «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесіне жүктелген міндеттердің орындалуына және өзінің фунцияларын жүзеге асырады;
3) «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің қызметкерлерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
4) «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі қызметкерлеріне тәртіптік жазалар қолданады;
5) өз құзыреті шегінде бұйрықтар шығарады, нұсқаулар береді, қызметтік құжаттамаларға қол қояды;
6) қолданыстағы заңнамаға сәйкес мемлекеттік органдар мен ұйымдарда, сондай-ақ сот органдарында сенімхатсыз «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесін білдіреді;
7) Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.
«Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің бастығы болмаған кезде оның өкілеттіктерін қолданыстағы заңнамаға сәйкес оны алмастыратын тұлға орындайды.

4. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің мүлкі

25. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару құқығында оқшауланған мүлкі болуы мүмкін.
«Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесінің мүлкі оған меншік иесі берген мүліктен, сондай-ақ өз қызметі нәтижесінде сатып алынған мүліктен (ақшалай кірістерді қоса алғанда) және Қазақстан Республикасының заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де көздер есебінен қалыптастырылады.
26. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.
27. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі өзіне бекітілген мүлікті және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне берілген қаражат есебінен сатып алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік етуге құқығы жоқ.

5.  «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесін қайта құру және тарату  

28. «Қостанай облысы әкімдігінің жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқармасы» мемлекеттік мекемесі қайта құру және тарату Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.